Vad är psykoterapi, psykoanalys och handledning?

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi kan formuleras så att det är ett arbete med relationens innebörd. Att finna mönster och sammanhang och se hur dessa uppstått och bildats. Att nyfiket upptäcka dessa mönster och sammanhang tillsammans med terapeuten, och då också få möjlighet att ta ställning till vem man är och hur man gör.
Ibland kan psykoterapi vara mer problemfokuserat och innebära arbete med ett mer avgränsat område, t.ex. specifika svårigheter i vissa situationer eller relationer. Ibland kan det röra sig om en krissituation, och då är det viktigt att snabbt få hjälp och möjlighet till krissamtal. Det kan då behövas att det som lett till krisen, belyses, arbetas med, för att få tillbaka mening och sammanhang i tillvaron.

Vad är psykoanalys?

Psykoanalys är en behandlingsform som hjälper människor till att bättre förstå sig själva. En större självinsikt ger möjlighet att uppleva att det finns ett sammanhang och en mening bakom ett psykiskt lidande, irrationella handlingar, drömmar och till synes oförståeliga reaktioner.
Ökad självinsikt leder till bättre psykisk integritet.

Målet med psykoanalytisk behandling är en ökad inre frihet och en större tolerans för psykiska belastningar.

Vad är handledning?

Handledning innebär ett utrymme för behandlaren att fritt få prata om sitt ärende, sin svårighet i arbetet. Här sker en inventering, sortering och reflektion kring vad som gäller ärendet och vad som hör till behandlaren som person. Handledning förebygger också överbelastning. Ofta sker handledning i grupp, vilket innebär att hela gruppens samlade erfarenheter och kunskaper blir en tillgång i gruppen. Handledaren har som uppgift att leda arbetet så att ett gott arbetsklimat uppstår och deltagarna känner sig fria att framföra sina reflektioner.